แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"นัดพิเศษ


แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่  22- 24 กรกฎาคม 2559 ย้ายจากสนามกีฬาเวสน์ 1 (ไทยญี่ปุ่น-ดินแดง) มาที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-809-3763
การแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงสมัครได้ 2 ประเภท 
กติกาการแข่งขันเครื่องบินจำลอง  “หนูน้อยจ้าวเวหา” รุ่น 2 ช่องสัญญาณ ปี 8
ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง)
-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน
-  เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
-  วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขันเป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-  อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180  จำนวน 2 ตัว ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ
   โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน 
-  เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบิน
   บินต่อได้จนหมดเวลา
-  ต้องปล่อยเครื่องบินและควบคุมการบิน ตรงพื้นที่ ที่กรรมการกำหนด
-  แข่งขันพร้อมกัน ครั้งละ 2 ทีม  นำเครื่องบินบินลอดห่วงได้จะได้คะแนนครั้งละ 50 คะแนน
-  ห่วงที่ใช้ในการแข่งขันทีมละ 1 ห่วง ต่างบินทำคะแนน ผู้แข่งขันสามารถลอดห่วงใด ก่อนหลังก็ได้
   และสามารถลอดเข้าทางทิศทางใดของห่วงก็ได้
-  ห่วงที่ใช้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร
 ให้คะแนนตามจำนวนครั้งที่บินลอดห่วงได้ ทีมใดทำคะแนนรวมได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ
-  ในระหว่างแข่งขันหากเครื่องบินตกเสียหาย ไม่สามารถบินแข่งขันต่อไปได้ ให้ยุติการแข่งขัน
 ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน
-  เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
-  วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-  อุปกรณ์ กำหนดให้ใช้มอเตอร์180 จำนวน 2  ตัว    ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ โดยต้องผ่าน
   การตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
-  สัมภาระที่ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง กำหนดให้มีรูปลักษณะเป็นกล่อง
   สี่เหลี่ยมทำด้วยวัสดุใดก็ได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 5 X 5 x 5 เซนติเมตรน้ำหนักไม่จำกัด
-  แข่งขันพร้อมกัน ครั้งละ 2 ทีม
-  ผู้ควบคุมเครื่องบิน ต้องยืนบินอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนด ในกรณีที่ผู้ช่วยนักบินเป็นผู้กดปลดสัมภาระ
   ตำแหน่งที่ยืนจะต้องอยู่ข้างนักบินในขณะกดปลดสัมภาระ (ไม่ให้ลงไปยืนในสนาม)
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันบินลอดห่วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ก่อนทิ้งสัมภาระเหนือเป้าคะแนน
   ที่กำหนด โดยจะมีคะแนนในเป้าที่แตกต่างกันไปตามลำดับให้ทิ้งสัมภาระได้ 1 ครั้ง
-  การตัดสิน ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ -  กรณีทิ้งสัมภาระไม่ลงเป้าคะแนน ให้วัดระยะจากจุดกึ่งกลางเป้าคะแนนไปยังจุดที่สัมภาระตกอยู่
   โดยทีมที่วัดระยะได้ใกล้ที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
-  เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถส่งเครื่องบิน  บินต่อได้จนหมดเวลา
-  ในกรณีที่ทิ้งสัมภาระอยู่ในวงคะแนน หากเครื่องบินตกอยู่ในกรอบเป้าคะแนน ถือว่าไม่ได้คะแนน
-  ในระหว่างแข่งขันหากเครื่องบินตกเสียหาย ไม่สามารถบินแข่งขันต่อไปได้ ให้ยุติการแข่งขัน
ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างและออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญญาลักษณ์ประจำ
   ชาติไทย พร้อมกับนำเสนอและบินเก็บคะแนนที่สนามแข่งขัน (ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างเครื่องบิน
   มาเลยพร้อมนำเสนอและบินเก็บคะแนน)
-  วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-  อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180   ไม่กำหนดจำนวนมอเตอร์   ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปช้าง  และทำโครงงานเป็นรูปเล่ม 3 ฉบับ ส่งให้
   กรรมการ (สามารถเตรียมความพร้อมมาจากบ้านได้)
-  นักเรียนต้องนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้คะแนน สร้างสรรค์สวยงาม
-  คะแนน แบ่งเป็นคะแนนสร้างสรรค์สวยงาม 60 คะแนน  คะแนนบินได้ 40 คะแนน
   คะแนนสวยงาม 60 คะแนน ประกอบด้วย
                        คะแนนการออกแบบตามหลักอากาศพลศาตร์    15    คะแนน
                        คะแนนความประณีตสวยงาม         15    คะแนน
                        คะแนนเอกสารรายงาน                 10    คะแนน
                        คะแนนการนำเสนอ                      10    คะแนน
                        คะแนน ถาม-ตอบ                        10    คะแนน
-   ทำการแข่งขันการบิน กำหนดเวลาการแข่งขัน 2  นาที
    คะแนนบินได้ 40 คะแนน   ดังนี้  (บินได้ไม่ถึง  30  วินาทีถือว่าบินไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนบิน)
                        บินได้   40-59  วินาที                 20    คะแนน
                        บินได้   60-79  วินาที                 25    คะแนน
                        บินได้   80-99  วินาที                 30    คะแนน
                        บินได้ 100-119 วินาที                35    คะแนน
                        บินได้ 120 วินาที                       40    คะแนน
-  แข่งพร้อมกันครั้งละ 2 ทีม
-  การบิน ผู้ควบคุมเครื่องบินต้องอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนดและบินเหนือบริเวณพื้นที่ ที่กรรมการกำหนด
-  การตัดสิน นำคะแนนสร้างสรรค์สวยงามและคะแนนบินได้มารวมกัน ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ
-  การบินรอบชิงชนะเลิศใช้เวลา 2 นาทีโดยจะมีห่วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ทีมละ 1 ห่วงห้บินลอด
   โดยจะมีคะแนนลอดห่วงอีกครั้งละ 
10 คะแนนรวมกับคะแนนเดิมในรอบคัดเลือกทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ  
  ประเภทบินนาน-   ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน คน อาจารย์ผู้ควบคุม ท่าน-   เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้-   เครื่องวิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด-   อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180 จำนวน ตัว  ไม่กำหนดแบตเตอรี่-   ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
-   การแข่งขัน แข่งขันพร้อมกันครั้งละ 2  ทีม
-   ต้องบินเหนือบริเวณพื้นที่สนามแข่งขัน ถ้าทำการบินได้นาน นาทีจะได้ คะแนน
-   กรณีที่บินไม่ครบ นาที ให้นับคะแนนเป็นเวลาที่บินได้จริง
-   หลังจากครบ นาที กรรมการจะเป่านกหวีดให้ทุกลำลงจอดในเป้าคะแนนของตนเอง
    ภายใน 30 วินาที
-   หากเกิน 30 วินาที ถือว่าได้เพียงคะแนน คะแนน
-   เครื่องบินที่ลงจอดตรงเป้าคะแนน จะมีคะแนนบวกให้อีก 5, 4 ,2 ตามลำดับ ผู้ที่ได้คะแนน
รวมมากที่สุด
    และใช้เวลาในการลงจอดน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะ
-   เครื่องบินตก หรือตกบนสิ่งก่อสร้างหรือค้างต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ให้ถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันม่มีคะแนน
-   เครื่องบินจะต้องลงในสนามเท่านั้นจึงจะนับคะแนนให้ หากตกนอกสนามถือว่าไม่มีคะแนน

ประเภทยุทธวิธี
-   ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน  2 คน และอาจารย์/ผู้ควบคุมทีม 1 คน
-   เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
    แต่ต้องติดล้อที่เครื่องบินเพื่อทำการ take off ขึ้นจากพื้น
-   ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ โดยต้องผ่าน
    การตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
-   อุปกรณ์กำหนดให้ใช้มอเตอร์ขนาด 180 จำนวน 2 ตัว  หรือ มอเตอร์ 1 ตัว ขนาดไม่เกิน 400 KV
    สปีดขนาดไม่เกิน 30 Amp
-   ใช้วิทยุบังคับ 4 – 8  CH  แบบทั่วไป
-   เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบินบินต่อได้
    จนหมดเวลาต้องปล่อยและยืนบินตามตำแหน่งที่กรรมการกำหนด  และบินตามแบบที่กรรมการกำหนด
-   เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขัน take off เครื่องบินจากพื้น แล้วบินวนอ้อมทั้งสามหลักให้ครบ  1 รอบ (บินวนครั้งแรกรอบเดียว)
-   หลังจากนั้นบินซิกแซกอ้อมหลักทั้งสามหลักให้ครบถ้วนแล้วบินอ้อมหลักบนซ้ายสุดแล้วโจมตีลูกโป่ง
    เพื่อทำคะแนน ในแต่ละรอบ  โดยโจมตีลูกโป่งแตก 1 ลูกจะได้ 5 คะแนน เมื่อครบ 3 ลูกก็จะได้คะแนน 15  คะแนน
-   การโจมตีลูกโป่งแต่ละครั้งต้องบินเข้าโจมตีเท่านั้น ห้าม ฮอบชนลูกโป่ง (ห้ามเครื่องบินทำมุมตั้งฉาก 90 องศา
    ในแนวดิ่งเข้าชนลูกโป่ง)
-   เครื่องบินตกหรือชนก้านลูกโป่งตก สามารถขึ้นบินได้ใหม่จนกว่าจะหมดเวลาการแข่งขัน
-   ในกรณีที่เครื่องบินตกเสียหายระหว่างแข่งขันและไม่สามารถบินต่อไปได้ให้ยุติการแข่งขัน
-   เมื่อบินครบ 2 นาทีแล้วให้ผู้แข่งขันนำเครื่องบินมาลงจอดที่จุด start ที่เดิม
-   การตัดสินทีมที่ทำคะแนนได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ กรณีคะแนนเท่ากัน ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการเข้าโจมตีลูกโป่ง
    ลูกแรกแตกถือเป็นผู้ชนะ 
ประเภทลำเลียง-   ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน  2 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน
-   เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้
    แต่ต้องติดล้อที่เครื่องบินเพื่อทำการ take off ขึ้นจากพื้น
-   อุปกรณ์กำหนดให้ใช้มอเตอร์ขนาด 180 จำนวน 2 ตัว  หรือ มอเตอร์ 1 ตัว ขนาดไม่เกิน 1400 KV
    สปีดขนาดไม่เกิน 30 Amp
-   ใช้วิทยุบังคับ 4 -8 CH  แบบทั่วไป
-   สัมภาระที่ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง กำหนดให้มีรูปลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม
    ทำด้วยวัสดุใดก็ได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 5 X 5 x 5 เซนติเมตร น้ำหนักไม่จำกัด
    ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรทุกของเครื่องบิน
-   การปลดทิ้งสัมภาระผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้วิทยุแบบ 2 ช่องสัญญาณปล่อยทิ้งสัมภาระ
    หรือสามารถใช้  Servo ปลดทิ้งสัมภาระจากวิทยุในตัวเดียวกันของนักบินได้
-   ในกรณีที่ผู้ช่วยนักบิน เป็นผู้กดปลดสัมภาระ ตำแหน่งที่ยืนจะต้องอยู่ข้างนักบินในขณะกดปลดสัมภาระ
     (ไม่ให้ลงไปยืนในสนาม)
-   ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ โดยต้องผ่านการตรวจสอบ
    จากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
-   แข่งขันพร้อมกันครั้งละ 2 ทีม
-   เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบิน บินต่อได้จนหมดเวลา
-   ต้องปล่อยและยืนบินตามตำแหน่งที่กรรมการกำหนด  และบินตามแบบที่กรรมการกำหนด
-   เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขัน take off เครื่องบินจากพื้น แล้วบินซิกแซกวนอ้อมหลัก 2 หลักที่กรรมการกำหนด
    แล้วทิ้งสัมภาระลงในเป้าคะแนน
-   กรณีทิ้งสัมภาระแล้วเครื่องบินตกอยู่ในกรอบเป้าคะแนน ถือว่าปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จไม่ได้คะแนน
-   กรณีทิ้งสัมภาระไม่ลงเป้าคะแนน ให้วัดระยะจากจุดกึ่งกลางเป้าคะแนนไปยังจุดที่สัมภาระตกอยู่
    โดยคิดจากระยะทางที่ใกล้จุดกึ่งกลางเป้ามากที่สุด
-   ในกรณีที่เครื่องบินบินผ่านช่องที่กำหนดแล้วยังไม่สามารถกดปลดสัมภาระได้ นักบินต้องนำเครื่องบิน
     ไปบินวนซิกแซกอ้อมหลักที่กรรมการกำหนดก่อนจึงจะทิ้งสัมภาระได้
-   เครื่องบินตกเสียหายไม่สามารถทำการบินได้ต่อไป ให้ยุติการแข่งขัน
-   ทีมที่ทิ้งสัมภาระลงแผ่นเป้าคะแนนได้คะแนนสูงสุด ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะเลิศ
-   การตัดสินกรณีคะแนนเท่ากัน  ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
-   การตัดสินกรณีที่ไม่มีคะแนน ใช้วัดระยะ ทีมที่วัดระยะได้ใกล้ที่สุดเป็นผู้ชนะ
-   เมื่อบินครบ 2 นาทีแล้วให้ผู้แข่งขันนำเครื่องบินมาลงจอดที่จุด start ที่เดิม  
 ประเภท“ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad copter)
กติกาการแข่งขัน -   กำหนดให้ใช้ Mini Quad copter (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน
 -   Mini Quad copter ที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้ใช้มอเตอร์แปรงถ่านขนาดไม่เกิน 180w (DC 2 สาย)
 -   โครงสร้างของ Mini Quad copter (frame / body) กำหนดให้ต้องเปลี่ยนแปลงจากของเดิมโดยจะพ่นสีหรือตกแต่งลายใหม่
     ออกแบบหรือสร้างขึ้นมาใหม่รูปแบบใดก็ได้ โดยจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร (ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว
     วัดในแนวทแยงไม่ต่ำกว่า 230 มิลลิเมตร)
-    อนุญาตให้มี Mini Quad copter สำรองสำหรับการแข่งขัน
-    ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะต้องมี 3 คน นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คน ผู้ควบคุมทีม  1 คน
-    กำหนดเวลาปฏิบัติภารกิจ 2 นาที คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน
-    แข่งพร้อมกัน 2 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารกิจเสร็จก่อนใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
-    การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันคัดเลือกเหลือ 16 ทีม
-    ทีมที่เหลือ 16 ทีม จะแข่งขันคัดเหลือ 8 ทีม โดยแข่งขันแบบครั้งเดียวแพ้คัดออก  แล้วคัดเหลือ 4 ทีมสุดท้าย
     เพื่อแข่งรอบชิงชนะเลิศ  ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
-    ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มี 3 คน คือ นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คนและผู้ควบคุมทีม 1 คน
รูปแบบการแข่งขัน
-   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีมนำอากาศยานที่ผ่านการดัดแปลง/ตกแต่ง frame / body แล้วให้
    กรรมการตรวจสอบและให้คะแนน โดยจะมีคะแนนการดัดแปลง/ตกแต่ง สูงสุด 10 คะแนน
-   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีม ยืนประจำที่จุด start  (ขณะบินห้ามนักบินเดินตามอากาศยานแต่สามารถเดินขยับซ้าย-ขวา
    ได้ในขอบเขตที่กรรมการกำหนด)
-   เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขันนำอากาศยานเข้าโจมตีลูกโป่ง จำนวน 2 ลูกโดยมีคะแนนลูกละ 5 คะแนน รวม 10        คะแนน
-   จากนั้นบังคับอากาศยานบินผ่านช่องกังหัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูงจากพื้นถึงขอบด้านล่างของกังหัน      1 เมตร  (กังหันหมุน 5 รอบ/นาที) โดยด่านนี้จะมี 10 คะแนน
-   จากนั้นบินลอดห่วงสี่เหลี่ยม ขนาด 1X1 เมตร  สูง 1.5 เมตร  และบินลอดห่วงสี่เหลี่ยมขนาด 1X1.5 เมตร สูง 1.5     เมตร ที่ตั้งเรียงกัน จำนวน 4 ห่วง
-   จากนั้นนำอากาศยานไปเกี่ยวสัมภาระ (กล่องโฟมสี่เหลี่ยมขนาด 9X9X9 เซนติเมตร) ที่จุดรับสัมภาระ  ด่านนี้มี 20      คะแนน
-   จากนั้นบังคับอากาศยานที่บรรทุกสัมภาระอ้อมหอนาฬิกา แล้วนำสัมภาระไปวางที่จุดวางสัมภาระ  ด่านนี้มี 20              คะแนน
-   หลังจากนั้นบินลอดอุโมงค์แนวดิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรสูง 1.5 เมตร โดยบินผ่านจากด้านบนลงล่าง
     ด่านนี้มี 15 คะแนน
-   จากนั้นบังคับอากาศยานเข้าโจมตีลูกโป่ง 1 ลูก มี 5 คะแนน
-   แล้วนำอากาศยานลงจอดที่จุด finish ถือเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขัน  ด่านนี้มี 10 คะแนน  รวมคะแนนทั้งสิ้น 100          คะแนน
-   ในกรณีที่อากาศยานตกลงพื้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาวางตรงจุดที่ตก หรือจุดที่กรรมการกำหนด และบินต่อได้
-   ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจ ให้เสร็จทุกด่านตามลำดับ
ประเภท ปีกหมุนประลองปัญญา (Quad rotor)  กติกาการแข่งขัน           
 1. กำหนดให้ใช้ Quad rotor (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน โครงสร้างของอากาศยาน  อุปกรณ์สำหรับหิ้วและปล่อยสัมภาระ และอุปกรณ์ติดตั้งกล้อง จะต้องออกแบบและสร้างขึ้นมาเอง  
 2. กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสัมภาระมาเองโดยสัมภาระที่ใช้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำด้วยวัสดุใดก็ได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ำกว่า 3 x 3 x 3 นิ้ว
 3. กำหนดเวลาปฏิบัติ ภารกิจ 2.30 นาที จะต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จแต่ละด่านตามลำดับ
 4. คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน ถ้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จทุกด่าน
 5. แข่งครั้งละ 1  ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
 6. ถ้าภายในเวลา 2.30 นาที ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จ ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ   ถ้าทำคะแนนได้เท่ากัน จะมีการแข่งใหม่อีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะ
  1. Captain ทำหน้าที่บังคับเครื่องบิน และทิ้งสัมภาระลงเป้าหมาย
  2. Senior  Co-Pilot  นักบินผู้ช่วยที่ 1  ทำหน้าที่บอกพิกัดการบิน
  3. Co-Pilot  นักบินผู้ช่วยที่ 2 ทำหน้าที่คำนวณพิกัดและแขวนป้ายผลการคำนวณ
 1. หัวหน้าคณะกรรมการ การแข่งขันจะเป็นผู้ชี้ขาด ผลการแข่งขัน
 2. กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนลงสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น โดย 1 ทีมประกอบด้วย 3 คน
   รูปแบบการแข่งขัน
 1. ผู้เข้าแข่งขันยืนอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนด บังคับอากาศยานเริ่มจากจากจุด start
 2. ด่านที่หนึ่ง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินอ้อมหลัก 3 หลักด่านนี้มี 15 คะแนน
 3. ด่านที่สองจะมี กล่องอยู่ 3 ใบ ภายในจะบรรจุหมายเลข  ไว้  กล่องละ 1 หมายเลขให้ผู้เข้าแข่งขันบินสำรวจ
  โดยดูภาพผ่านทางจอมอนิเตอร์ว่าภายในกล่องทั้ง 3 ใบบรรจุหมายเลขอะไรไว้บ้าง แล้วบวก คูณ หรือหารหมายเลขทั้ง 3 กล่องตามโจทย์ที่กรรมการกำหนด ทั้งสามกล่องได้เท่าไร นำผลคะแนนที่ได้ไปแขวนไว้ที่บอร์ด ด่านนี้มี 20 คะแนน
 4. ด่านที่สาม จะมี กล่องวางอยู่ 3 ใบ และมีหมายเลขอยู่ในกล่อง เมื่อผู้เข้าแข่งขันบินสำรวจผ่านด่านที่ 2 มาแล้ว
  ให้ผู้เข้าแข่งขัน บินไปทิ้งสัมภาระที่ลำเลียงมาลงในกล่องที่มีหมายเลขที่ตรงกับคะแนนที่รวมไว้แล้ว ด่านนี้มี 20 คะแนน
 5.  จากนั้นให้ผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องลงจอดที่จุดพัก ด่านนี้ มี 10 คะแนน
 6. ให้ผู้เข้าแข่งขันโจมตีลูกโป่งให้แตกทั้ง 3 ลูก มี 15 คะแนน
 7. จากนั้นนำเครื่องลงจอดที่จุด Finish เป็นอันเสร็จสิ้น ภารกิจ  ด่านนี้ มี  20 คะแนน
          ***กติกาการแข่งขัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน***